STT Lĩnh vực Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Đầu tư tại Việt Nam 33 33 0 0 0 0 0 33 33 0 0
2 Hoạt động xây dựng 12 12 0 0 0 0 0 12 12 0 0
3 Lao động, tiền lương 4 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0
4 Quản lý chất lượng công trình xây dựng - BQLKKT 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
5 Quản lý lao đông ngoài nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Quản lý quy hoạch xây dựng 4 4 0 0 0 0 0 4 3 0 1
7 Thương mại quốc tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Việc làm 102 97 5 0 0 0 0 102 102 0 0
9 Xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0