Trích lục giấy khai sinh trước 1975

Đào Lưu Triều Huẩn — lúc 19:02:07 ngày 18/12/2023

Tôi sinh năm 1967 tại xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, T.Long An thì xin trích lục giấy khai sinh ở đâu.
Xin cảm ơn.

Trả lời

Trả lời:
Do ông không nói rõ ông có đăng ký khai sinh, nơi đăng ký khai sinh hay không, vì vậy căn cứ quy định Luật Hộ tịch Sở Tư pháp có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp: “Cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch đang lưu giữ Sổ hộ tịch hoặc quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử có thẩm quyền cấp bản sao trích lục hộ tịch, …”; Điều 63 Luật Hộ tịch quy định: “Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký”. Tuy nhiên, hiện nay do cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc đang trong giai đoạn xử lý, chuẩn hóa, chưa đầy đủ, cho nên ông muốn yêu cầu cấp trích lục khai sinh thì liên hệ UBND cấp xã (nơi đăng ký khai sinh trước đây) để yêu cầu cấp bản sao trích lục khai sinh từ Sổ bộ hộ tịch.
Hiện nay, sổ hộ tịch được đăng ký trước ngày 30/4/1975 của xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An do Phòng Tư pháp huyện Cần Đước lưu giữ, do đó UBND huyện Cần Đước có thẩm quyền cấp trích lục. Vì vậy, ông có thể liên hệ với Trung tâm Hành chính công huyện Cần Đước để được hướng dẫn nộp hồ sơ trích lục khai sinh. Địa chỉ liên hệ: Khu 1A, Thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An; Điện thoại: (0272)3885 655.

Quản trị — lúc 09:55:08 ngày 29/02/2024

Quay lại danh sách câu hỏi