Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch

Nguyễn Thị Thu Vân — lúc 14:13:26 ngày 17/10/2023

Xin được hỏi về Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch:

Tôi đang làm hồ sơ bảo lãnh định cư Canada theo diện bảo lãnh vợ/chồng. Trong thành phần hồ sơ, phía Canada yêu cầu tôi:
- Cung cấp một số tin nhắn trên ứng dụng Zalo bản gốc và bản dịch thuật sang tiếng Anh để làm bằng chứng chứng minh mối quan hệ và sự liên lạc thường xuyên giữa tôi với chồng tôi.
- Người dịch thuật phải cung cấp một bản khai có tuyên thệ về trình độ ngôn ngữ của họ và tính chính xác của bản dịch. Bản tuyên thệ phải được tuyên thệ với sự có mặt của công chứng viên.

Trường hợp người dịch thuật là cộng tác viên của phòng Tư pháp thì tôi có thể yêu cầu chứng thực chữ ký của người dịch được không?

Xin cảm ơn.

Trả lời

Trả lời:
Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định:
- Về Cộng tác viên dịch thuật: “1. Người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 27 của Nghị định này được làm cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp trong phạm vi cả nước. Phòng Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện của cộng tác viên dịch thuật và lập danh sách cộng tác viên dịch thuật của phòng, báo cáo Sở Tư pháp phê duyệt.
2. Trên cơ sở danh sách cộng tác viên dịch thuật đã được Sở Tư pháp phê duyệt, Phòng Tư pháp niêm yết công khai tại trụ sở của Phòng Tư pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho người yêu cầu chứng thực trong việc liên hệ với người dịch.
3.Người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp phải ký hợp đồng cộng tác viên dịch thuật với Phòng Tư pháp, trong đó xác định rõ trách nhiệm của người dịch đối với nội dung, chất lượng của bản dịch” (Điều 28);
- Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch: “Người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp yêu cầu chứng thực chữ ký phải xuất trình bản dịch và giấy tờ, văn bản cần dịch. Khi thực hiện chứng thực, người thực hiện chứng thực phải đối chiếu chữ ký của họ trên bản dịch với chữ ký mẫu trước khi thực hiện chứng thực; trường hợp nghi ngờ chữ ký trên bản dịch so với chữ ký mẫu thì yêu cầu người dịch ký trước mặt” (Khoản 1 Điều 31);
- Thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực: 1. Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền và trách nhiệm: … c) Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;” (điểm c khoản 1
Như vậy, trong trường hợp người dịch đã là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp, thì khi dịch xong bản dịch, Phòng Tư pháp có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản theo quy định nêu trên./.

Quản trị — lúc 14:14:17 ngày 16/11/2023

Quay lại danh sách câu hỏi