Đề nghị sở tai nguyen moi truong trả lời tập trung vào câu hỏi của Nguyen Van phú vao ngay 30/7/2023

Nguyen van phu — lúc 20:18:59 ngày 11/08/2023

Đề nghi tra lời trong tam, trong diem về viec lên thổ cư trong câu hoi cua Tôi ngay 30/7/2023. Tôi co nop hs chuyen muc dich len huyen cân giuoc vào giua thang 6/2023. Nhung do thieu sot nen bi tra ve. Hien huyen can giuoc co cv 3320/ubnd-kt ngay 18/7/2023 ve viec ngung nhận hs len thổ cư va cv 3281/tnmt ngay 18/7/2023 v/v ngung duyet ban vẽ (trong do có xa phuoc ly). Vay khi tôi bo sung đây đủ hs nộp lai lên huyen thi co đc duyet ban vẽ và nhân lai hs khong (do nop lần đau vao giua thang 6/2023). Xin chân thanh cam on

Trả lời

Căn cứ khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai 2013 có quy định:
Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
“2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:
a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;
b) Giao đất đối với cộng đồng dân cư”.
Theo quy định nêu trên thì thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Cần Giuộc.
Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị ông Nguyễn Văn Phú đến liên hệ UBND huyện Cần Giuộc để được phúc đáp.
Trân trọng!

Quản trị — lúc 10:25:15 ngày 06/09/2023

Quay lại danh sách câu hỏi