NỢ TIỀN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Khánh Ngọc — lúc 20:32:33 ngày 06/08/2023

Hiện gia đình em đang xin chuyển MĐSDĐ từ lúa lên Đất ở 200m2, do giá tính thuế cao hơn dự kiến, dẫn đến gia đình em chưa chuẩn bị đủ số tiền phải nộp. Vậy gia đình em có được làm đơn xin Nợ tiền chuyển mục đích sử dụng đất không, nhờ tư vấn giúp em ạ. Trân trọng

Trả lời

Căn cứ Điều 1 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ sửa đổi điều 16 nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, quy định về đối tượng và trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất như sau:
“Điều 1. Sửa đổi Điều 16 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP như sau:
1. Hộ gia đình, cá nhân (gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
Việc xác định người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công.
Việc xác định hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số hoặc hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp của ông (bà) khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất ở không thuộc đối tượng và trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất.

Quản trị — lúc 15:22:23 ngày 28/08/2023

Quay lại danh sách câu hỏi