Thủ tục trích lục giấy đăng ký kết hôn

Nguyễn Hoàng Tuấn — lúc 08:24:58 ngày 23/06/2023

Tôi đã làm mất Giấy chứng nhận kết hôn, giờ muốn trích lục lại thì làm như thế nào?

Trả lời

Trả lời:
Do bạn không nói rõ bạn đã đăng ký kết hôn ở đâu, vì vậy căn cứ quy định Luật Hộ tịch Sở Tư pháp có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp: “Cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch đang lưu giữ Sổ hộ tịch hoặc quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử có thẩm quyền cấp bản sao trích lục hộ tịch., …”; Điều 63 Luật Hộ tịch quy định: “Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký”.
Tuy nhiên, hiện nay do cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc đang trong giai đoạn xử lý, chuẩn hóa, chưa đầy đủ, cho nên bạn muốn yêu cầu cấp trích lục hộ tịch thì liên hệ UBND cấp xã (nơi đăng ký kết hôn trước đây) để yêu cầu cấp bản sao trích lục kết hôn từ Sổ bộ hộ tịch. Trân trọng chào Ông./.

Quản trị — lúc 09:49:39 ngày 27/06/2023

Quay lại danh sách câu hỏi