Thủ tục hợp thửa

Nguyễn Thị Nguyêt Ánh — lúc 09:43:09 ngày 18/04/2023

Dạ làm ơn cho em hỏi thủ tuc xin hợp thửa đối với trường hợp trích lục bản đồ địa chính để xin cấp đổi sổ vì sổ chưa có thể hiên só đo các cạnh em phát hiẹn miéng đất của mình chia ra làm 2 và có 2 số thửa khác nhau . Cụ thể là 1 thửa nhỏ phía trước ngay lối đi vào của miếng đát được mang số thửa 389 với diện tích 45 m2 và thửa đát còn lại thì mang số thửa 907 diên tích 209m2 .

Trả lời

Căn cứ Quyết định số 13319/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 29/12/2021 về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.
Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ hợp thửa, thành phần hồ sơ gồm có:
- Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
Theo nội dung thư điện tự thì bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh có nhu cầu hợp 02 thửa đất với nhau, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị bà Ánh chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ nêu trên và nộp tại Trung tâm hành chính công huyện Cần Đước hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Quản trị — lúc 10:52:43 ngày 14/07/2023

Quay lại danh sách câu hỏi