tách thửa đất

HÀ VĂN TÒNG — lúc 13:42:29 ngày 03/04/2023

hồ sơ thủ tục tách thửa đất và đơn giá chuyển đổi mục đích từ đấy trồng lúa lên đất ở thổ cư khu vực xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Trả lời

Về nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An có ý kiến như sau:
1) Về hồ sơ tách thửa đất:
Căn cứ Quyết định số 13319/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 29/12/2021 về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.
Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ tách thửa, thành phần hồ sơ gồm có:
+ Đơn đề nghị tách thửa đất theo Mẫu số 11/ĐK;
+ Bản gốc GCN đã cấp;
+ Trích đo bản đồ địa chính để chia tách thửa đất.
2) Về đơn giá chuyển đổi mục đích sử dụng đất:
Về đơn giá chuyển đổi mục đích từ đất trồng lúa lên đất ở thổ cư khu vực xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thực hiện theo Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019, Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh , Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh và Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Long An.
Trên đây là ý kiến phúc đáp của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An để ông Hà Văn Tòng được biết.

Quản trị — lúc 13:51:03 ngày 26/04/2023

Quay lại danh sách câu hỏi