Điều kiện cho tặng đất,, ,không được chuyển nhượng,,, có bán được không ? thủ tục ra sao ?

Nguyễn Hoàng Châu — lúc 14:09:38 ngày 15/09/2022

Đất cho tặng, với điều kiện { không được chuyển nhượng }Có bán được không ? Được công chứng tại ,phòng công chứng số 1,Tỉnh Long An.Do công chứng viên Lê Văn Đá xác nhân. ngày 12/6/2012Số công chứng 3620;Quyển số 04/2012TP/CC-SCC/HDGD

Trả lời

Đối với nội dung thắc mắc của ông (bà) Nguyễn Hoàng Châu chưa đầy đủ thông tin để có cơ sở phúc đáp. Do đó, đề nghị ông (bà) cung cấp thêm các giấy tờ pháp lý, hồ sơ có liên quan để làm rõ nội dung.

Quản trị — lúc 09:41:03 ngày 03/11/2022

Quay lại danh sách câu hỏi