THỜI GIAN TRẢ LÝ LỊCH TƯ PHÁP

CA THỊ NGỌC TỐ — lúc 09:09:33 ngày 16/06/2022

Tôi nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh ngày 03/6/2022, vậy khoảng bao lâu tôi có thể nhận được kết quả?

Trả lời

Trả lời:
Qua kiểm tra Sở Tư pháp nhận thấy, hồ sơ của bạn Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận ngày 03/6/2022 và hẹn trả kết quả ngày 22/2/2022. Sở Tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho bạn vào ngày 16/6/2022, nếu chưa nhận được kết quả đề nghị bạn liên hệ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để nhận kết quả./.

Quản trị — lúc 11:22:40 ngày 30/08/2022

Quay lại danh sách câu hỏi