KHÔNG TRÍCH LỤC GIẤY KHAI SINH ĐƯỢC?

PHẠM THỊ TUYẾT SƯƠNG — lúc 16:33:13 ngày 01/04/2022

Vào năm 2019, tôi có đến UBND xã Long Trạch đề nghị cấp trích lục khai sinh và đã được cấp. Đầu năm 2022, tôi tiếp tục đến UBND xã Long Trạch đề nghị cấp trích lục khai sinh nhưng được trả lời là chỉ cấp giấy xác nhận? Vậy tôi muốn biết nguyên nhân không cấp trích lục phải liên hệ ở đâu?

Trả lời

Trả lời:
Do bạn không nói rõ thông tin liên quan đến việc trích lục khai sinh trước đây và Sở Tư pháp không phải là cơ quan có thẩm quyền giải quyết vì vậy không thể trả lời cho bạn được.
Tuy nhiên, Luật Hộ tịch quy định: cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch đang lưu giữ Sổ hộ tịch hoặc quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử có thẩm quyền cấp bản sao trích lục hộ tịch. Do đó, với thông tin bạn cung cấp, đề nghị bạn liên hệ Phòng Tư pháp huyện Cần Đước là cơ quan quản lý nhà nước cấp trên của UBND xã Long Trạch để được xem xét, hướng dẫn./.

Quản trị — lúc 15:57:33 ngày 07/04/2022

Quay lại danh sách câu hỏi