CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 122 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
16 1.008838 Xác nhận vào Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích. Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Khoa học, Công nghệ và Môi trường
17 1.004082 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Môi trường
18 1.010736 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Môi trường
19 1.001257 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Người Có công
20 1.005387 Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Người Có công
21 2.001263 Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Nuôi con nuôi
22 1.003596 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Nông nghiệp
23 1.002211 Thủ tục công nhận hòa giải viên Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Phổ biến giáo dục pháp luật
24 2.000424 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Phổ biến giáo dục pháp luật
25 2.001457 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Phổ biến giáo dục pháp luật
26 2.002400 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Phòng chống tham nhũng
27 1.000132 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Phòng, chống tệ nạn xã hội
28 1.010941 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Phòng, chống tệ nạn xã hội
29 2.001661 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Phòng, chống tệ nạn xã hội
30 2.002163 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Phòng, chống thiên tai