CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 123 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
91 2.000986 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Hộ tịch
92 1.001098 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Tôn giáo Chính phủ
93 2.001035 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Chứng thực
94 1.003930 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Đường thủy nội địa
95 1.004036 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Đường thủy nội địa
96 1.001109 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Tôn giáo Chính phủ
97 1.011606 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Bảo trợ Xã hội
98 2.001016 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Chứng thực
99 2.001659 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Đường thủy nội địa
100 1.001193 Đăng ký khai sinh Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Hộ tịch
101 1.001156 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Tôn giáo Chính phủ
102 1.011607 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Bảo trợ Xã hội
103 2.001406 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Chứng thực
104 1.001022 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Hộ tịch
105 1.001167 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Tôn giáo Chính phủ