CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 123 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
76 2.002403 Thủ tục thực hiện việc giải trình Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Phòng chống tham nhũng
77 2.002161 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Phòng, chống thiên tai
78 1.012378 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho hộ gia đình (cấp xã) Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Thi đua - khen thưởng
79 1.001078 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Tôn giáo Chính phủ
80 2.000913 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Chứng thực
81 1.004002 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Đường thủy nội địa
82 1.004837 Đăng ký giám hộ Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Hộ tịch
83 1.012379 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến (cấp xã) Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Thi đua - khen thưởng
84 1.001085 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Tôn giáo Chính phủ
85 2.000927 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Chứng thực
86 1.003970 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Đường thủy nội địa
87 1.004845 Đăng ký chấm dứt giám hộ Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Hộ tịch
88 1.001090 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Tôn giáo Chính phủ
89 2.000942 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Chứng thực
90 1.006391 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Đường thủy nội địa