CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 9 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 2.002407 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Thanh tra tỉnh Giải quyết khiếu nại
2 1.005459 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Thanh tra tỉnh Giải quyết tố cáo
3 2.002400 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Thanh tra tỉnh Phòng chống tham nhũng
4 1.010943 Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh Thanh tra tỉnh Tiếp công dân
5 2.002499 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Thanh tra tỉnh Xử lý đơn thư
6 2.002411 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Thanh tra tỉnh Giải quyết khiếu nại
7 2.002401 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Thanh tra tỉnh Phòng chống tham nhũng
8 2.002402 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Thanh tra tỉnh Phòng chống tham nhũng
9 2.002403 Thủ tục thực hiện việc giải trình Thanh tra tỉnh Phòng chống tham nhũng