CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 13 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 1.003483 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất Bản, In và Phát hành
2 2.001564 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Xuất Bản, In và Phát hành
3 2.001584 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất Bản, In và Phát hành
4 1.003729 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất Bản, In và Phát hành
5 1.003114 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất Bản, In và Phát hành
6 1.004153 Cấp giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất Bản, In và Phát hành
7 2.001744 Cấp lại giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất Bản, In và Phát hành
8 2.001737 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất Bản, In và Phát hành
9 1.008201 Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất Bản, In và Phát hành
10 1.003868 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Xuất Bản, In và Phát hành
11 2.001594 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất Bản, In và Phát hành
12 2.001740 Đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất Bản, In và Phát hành
13 1.003725 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Xuất Bản, In và Phát hành