CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 123 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 2.002165 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Bồi thường nhà nước
2 2.000286 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Bảo trợ Xã hội
3 2.002620 Thông báo về việc thực hiện hoạt động bán hàng không tại địa điểm giao dịch thường xuyên Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
4 1.008603 Kê khai, thẩm định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Chính sách thuế
5 2.000908 Cấp bản sao từ sổ gốc Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Chứng thực
6 1.003554 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Đất đai
7 1.002192 Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Dân số và Kế hoạch hóa gia đình
8 1.004088 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Đường thủy nội địa
9 1.005040 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Đường thủy nội địa
10 1.012084 Thủ tục cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo đề nghị của cơ quan, tổ chức cá nhân Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Gia đình
11 1.004492 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác
12 2.002409 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Giải quyết khiếu nại
13 1.005460 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Giải quyết tố cáo
14 1.000894 Đăng ký kết hôn Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Hộ tịch
15 1.010450 Liên thông quy trình giải quyết liên thông các thủ tục hành chính “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí” Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Hộ tịch