CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước
Lĩnh vực Đường thủy nội địa
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã.

 

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ:

+ Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh/Trung tâm hành chính công cấp huyện/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.

+ Qua dịch vụ bưu chính công ích.

+ Nộp trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.longan.gov.vn

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

* Bước 1. Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đến Cơ quan đăng ký phương tiện lần đầu (Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh/Trung tâm hành chính công cấp huyện/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã)

Trường hợp cần chuyển đăng ký phương tiện sang cơ quan đăng ký phương tiện của địa phương khác, chủ phương tiện nộp đơn đề nghị chuyển, nơi đăng ký, nêu rõ nơi đăng ký mới và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được cấp trước đó.

Cơ quan đăng ký nơi chủ phương tiện đề nghị đăng ký phương tiện, căn cứ cơ sở dữ liệu của phương tiện để cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện mới cho chủ phương tiện với các nội dung thông tin đăng ký giữ nguyên như Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cũ.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, trao cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Chuyển hồ sơ đến Cơ quan đăng ký phương tiện giải quyết.

* Bước 2. Thẩm định hồ sơ

- Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, Cơ quan đăng ký phương tiện phải có văn bản những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi, chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Trung tâm hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để gửi cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:

Cơ quan đăng ký phương tiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đã cấp trước đó, tiêu hủy theo quy định đối với các trường hợp thay đổi tên phương tiện, thay đổi thông số kỹ thuật, thay đổi chủ sở hữu phương tiện.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký phương tiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện; trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trường hợp cần chuyển đăng ký phương tiện sang cơ quan đăng ký phương tiện của địa phương khác, chủ phương tiện nộp đơn đề nghị chuyển, nơi đăng ký, nêu rõ nơi đăng ký mới và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được cấp trước đó. Cơ quan đăng ký nơi chủ phương tiện đề nghị đăng ký phương tiện, căn cứ cơ sở dữ liệu của phương tiện để cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện mới cho chủ phương tiện với các nội dung thông tin đăng ký giữ nguyên như Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cũ.

Ngay khi có kết quả, Sở Giao thông vận tải chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Trung tâm hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

* Bước 3. Trả kết quả

- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Trung tâm hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thông báo người nộp hồ sơ để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có).

- Người nộp hồ sơ mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Trung tâm hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để được hướng dẫn thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)

+ Sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Phí

Không.

Lệ Phí

Không.

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Trường hợp cần chuyển đăng ký phương tiện sang cơ quan đăng ký phương tiện của địa phương khác:

(1) Đơn đề nghị chuyển, nơi đăng ký, nêu rõ nơi đăng ký mới;

(2) Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được cấp trước đó.

* Trường hợp thay đổi tên phương tiện:

(1) Đơn đề nghị đăng ký phương tiện theo Mẫu số 10 quy định tại Nghị định 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019;

(2) Giấy chứng nhận đăng ký đã được cấp trước đó và xuất trình Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.

* Trường hợp thay đổi thông số kỹ thuật:

(1) Đơn đề nghị đăng ký phương tiện theo Mẫu số 10 quy định tại Nghị định 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019;

(2) Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được cấp trước đó, biên lai hoặc giấy chứng nhận đã nộp phí, lệ phí (nếu có); xuất trình Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.

* Trường hợp thay đổi chủ sở hữu phương tiện:

(1) Đơn đề nghị đăng ký phương tiện theo Mẫu số 10 quy định tại Nghị định 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019;

(2) Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được cấp trước đó, biên lai hoặc giấy chứng nhận đã nộp phí, lệ phí (nếu có); xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu phương tiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 20 của Nghị định 48/2019/NĐ-CP, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không.

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/06/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • (1) Đơn đề nghị chuyển, nơi đăng ký, nêu rõ nơi đăng ký mới; Tải về In ấn

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện